L. V. Arnoldi et al. 1977

Full reference
L. V. Arnoldi, V. V. Zherikhin, L. M. Nikritin and A. G. Ponomarenko. 1977. Mezozoiskie zhestkokryiye. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 161:1-204 [M. Clapham/M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  39413
Created:  2012-01-12 17:21:31
Modified:  2015-06-09 12:29:31
Publication type:  journal article
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian