G. N. Djabarov 1964

Full reference
G. N. Djabarov. 1964. Verkhnemelovye Morskiy Ezhi Tsentral'nogo Kopet-Daga i ikh Stratigraficheskoe Znachenie 1-114 [M. Clapham/M. Clapham]
Metadata
ID number:  66865
Created:  2018-09-23 10:01:59
Publication type:  book
Taxonomy:  stated with evidence
Language:  Russian