Botomian age - Toyonian age

International Chronostratigraphic TimescaleCambrian of Siberia
CambrianFurongianStage 10BatyrbaianTavgian †Ketyan †/Yurakian485.4
Jiangshanian489.5
Aksaian490.7 *
Sakian492.2 *
Paibian494
Ensyan †/Maduan/Nganasanian494.7 *
MiaolingianGuzhangianAyusokkanian497
Mayan/Menevian499.5
Drumian500.5
WuliuanAmgan/Solvan504.5
Series 2Stage 4509
ToyonianLenian †510 *
Botomian512.5 *
Stage 3514
Atdabanian515.6 *
TerreneuvianStage 2Tommotian521
Nemakit-Daldynian525.5
FortunianManykaian †529
538.8