Nangaoian age - Duyunian age

International Chronostratigraphic TimescaleCambrian of China
CambrianFurongianStage 10NiucheheanTaoyuanian †485.4
JiangshanianJiangshanian489.5
PaibianPaibian494
Waergangian †/Youshuanian494.9 *
MiaolingianGuzhangianGuzhangianWangcunian †497
DrumianDrumian500.5
WuliuanWuliuan/Taijangian504.5
Series 2Stage 4Duyunian509
Stage 3Nangaoian514
TerreneuvianStage 2Meishucunian521
Fortunian529
Jinnigian530.7
538.8