Kuban River, Krasnogorskaya (lower upper Dzhangur Fm) (Jurassic of Russian Federation)

Where: Russian Federation (43.9° N, 41.9° E: paleocoordinates 38.5° N, 47.8° E)

• coordinate based on nearby landmark

• outcrop-level geographic resolution

When: Strenoceras subfurcatum ammonoid zone, Djangura Formation, Subfurcatum (171.6 - 167.7 Ma)

• Lower part of the upper Dzhangura formation

• group of beds-level stratigraphic resolution

Environment/lithology: lithified lithology not reported

Size class: macrofossils

Collection methods: Repository: Vserossiyskiy Nauchno-Issledovatel'skiy Geologicheskiy Neftyanoy Institut (VNIGRI)

Primary reference: N. V. Besnosov and V. V. Mitta. 1993. Pozdnebayosskie i Batskie Ammonitidy Severnogo Kavkaza i Sredney Azii 1-347 [M. Clapham/M. Clapham]more details

Purpose of describing collection: taxonomic analysis

PaleoDB collection 187896: authorized by Matthew Clapham, entered by Matthew Clapham on 15.08.2017

Creative Commons license: CC BY (attribution)

Taxonomic list

Cephalopoda
 Ammonitida - Stephanoceratidae
"Orthogarantiana (Orthogarantiana) baculata" = Garantiana baculata, Garantiana asarjani
"Orthogarantiana (Orthogarantiana) baculata" = Garantiana baculata Quenstedt 1858 ammonite
Garantiana asarjani Besnosov 1990 ammonite
Only says "Kuban River"
 Ammonitida - Parkinsoniidae
Strenoceras niortense d'Orbigny 1846 ammonite
Strenoceras subfurcatum Zieten 1830 ammonite
 Ammonitida - Perisphinctidae
Leptosphinctes (Cleistosphinctes) asinus Zatwornitzki 1914 ammonite
"Bajocisphinctes (Bajocisphinctes) perspicuus" = Leptosphinctes (Cleistosphinctes) perspicuus Parona 1896 ammonite
Bajocisphinctes (Bajocisphinctes) depressus Kakadze and Zesashvili 1956 ammonite