†order Clathrodictyida Bogoyavlenskaya 1969 (sponge)

Stromatoporoidea - Clathrodictyida

Parent taxon: Stromatoporoidea according to C. W. Stearn et al. 1999

Sister taxa: Actinostromatida, Aculatostroma, Amnestostroma, Amphiporida, Andenipora, Aulaceridae, Auroria, Clavidictyon, Columna, Diparistomaria, Diplostroma, Drosdoria, Ecclimadictyidae, Edelsteinia, Faciledictyon, Flexiostroma, Forolina, Hexastylostroma, Imponodictyon, Khasaktia, Labechiida, Lamellopora, Lecomptella, Maldeotaina, Mixtusdictyon, Nuratadictyon, Paramphipora, Perplexostroma, Petroidistroma, Plumatalina, Praeidiostroma, Pseudoactinostroma, Pseudostromatoporella, Rackovskia, Sergaelites, Shirdagopora, Stromatodictyon, Stromatoporellida, Stromatoporida, Synthetostroma, Syringostromatida, Trigonostroma, Vicinustachyodes, Vittia, Zeravshanella

Subtaxa: Actinodictyidae Atelodictyidae Clathrodictyidae Gerronostromatidae Tienodictyidae

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder-photosymbiotic

Distribution:

• Carboniferous of Ukraine (1 collection)

• Devonian of Afghanistan (14), Australia (4), Austria (2), Belgium (3), Canada (60: Alberta, Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, Ontario), China (12), the Czech Republic (18), France (7), Germany (5), Mongolia (4), New Zealand (2), Poland (13), the Russian Federation (19), Spain (24), Tajikistan (11), Thailand (5), the United Kingdom (1), United States (8: Iowa, Nevada, New York, Ohio), Uzbekistan (1), Vietnam (7), Western Sahara (1)

• Silurian to Devonian of Tajikistan (1), United States (1: Virginia)

• Silurian of Australia (2), Canada (121: Manitoba, Northwest Territories, Ontario, Quebec), China (8), the Czech Republic (2), Estonia (85), India (1), Ireland (1), Latvia (1), Mongolia (3), Norway (5), the Russian Federation (61), Sweden (14), Tajikistan (5), Ukraine (9), the United Kingdom (2), United States (6: Indiana, Iowa, New York, Ohio), Uzbekistan (2)

• Ordovician to Silurian of Canada (2: Northwest Territories)

• Ordovician of Australia (18), Canada (34: Manitoba, Ontario, Quebec, Québec), China (13), Estonia (12), Kazakhstan (1), Mongolia (8), United States (1: Illinois)

Total: 641 collections including 1120 occurrences

Show more details