Proterotherium brachygnathum Ameghino 1894 (eutherian)