†order Hybocrinida Jaekel 1918 (Sea lily)

Crinoidea - Hybocrinida

Parent taxon: Porocrinoidea according to D. F. Wright et al. 2017

See also Ausich 1998, Parsley 1981, Regnell 1948 and Sepkoski 2002

Sister taxon: Porocrinida

Subtaxa: Baerocrinus Cornucrinidae Cyathocrinoidea Hybocrinidae Hybocystitidae

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder

Distribution:

• Ordovician of Canada (13: Ontario, Quebec collections), Estonia (7), Sweden (11), United States (23: Illinois, Iowa, Iowa, Iowa, Illinois, Kentucky, Minnesota, Missouri, Oklahoma, Tennessee)

Total: 54 collections including 61 occurrences

Show more details