Peronosporoides Smith 1896

Peronosporoides

Parent taxon: Fungi according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Actinomycites, Actinomycodium, Aecidites, Anthracomyces, Arbusculites, Archagaricon, Ascomycota, Asterinaceae, Basidiomycota, Brachycarphium, Cellulasclerotes, Cenangites, Chaethomites, Chaetosphaerites, Chlamydosporites, Chytridiomycetes, Coronasclerotes, Crenasclerotes, Cucurbitariopsis, Dactylosporites, Daedaleites, Daohugouthallus, Deccanodia, Demaliaceae, Depazites, Dicellaesporites, Dictyosporites, Didymoporisporonites, Dikarya, Diplodia, Diplosporium, Diporicellaesporites, Diporisporites, Discomycetes, Dothidites, Dyadosporonites, Erisiphites, Falcia, Foveoletisporonites, Fungites, Fusidites, Fusiformisporites, Gasteromycetes, Globosasclerotes, Glomeromycota, Haplographites, Helicominites, Helminthosporites, Herpotrichiellaceae, Humicolites, Hymenomycetes, Hyphomycetes, Inapertisporites, Incolaria, Lacrimasporonites, Leptosphaerites, Leptostromataceae, Linosporoidea, Melanconiales, Melanosphaerites, Melanosporaceae, Melanosporites, Meliolaceae, Microthyrites, Mohgaonidium, Moniliales, Monilites, Monoporisporites, Morosporium, Mucedinaceae, Mucedites, Mucoraceae, Multicellaesporites, Mycorhizonium, Nemaclada, Nemaplana, Nyctomyces, Oochytrium, Ourasphaira, Palaeomyces, Palaeophoma, Palynomorphites, Paulomyces, Perisporiacites, Peronosporites, Peronosporomycetes, Petrosphaeria, Pezizites, Phacidites, Phellomycetes, Phycomycetes, Pillulasclerotes, Pilula, Plectosclerotes, Pleosporaceae, Pleosporites, Pluricellaesporites, Polycellaesporonites, Polyporasclerotes, Polystigmites, Pseudopolyporus, Pucciniaceae, Pycnidites, Pythium, Ramularia, Retihelicosporonites, Rhizoctonia, Rhizophagites, Rhytisma, Rhytismites, Rhytismopsis, Rosasporina, Rosellinites, Rossellinia, Saccharomycetes, Schizomycetes, Sclerotites, Serpentisclerotes, Shuklania, Sirodesmium, Sphaeranema, Sphaeriopsis, Sphaeropsidales, Spilosphaerites, Spongiasclerotes, Sporotrichites, Staphlosporonites, Stellasclerotes, Stilbites, Stilbum, Streptotrichites, Striatasclerotes, Sulcatisclerotes, Teleutosporites, Tetracoccosporium, Trametites, Trematosphaerites, Trematosphaerites, Trichopeltaceae, Trichosporites, Tubercolarites, Uncinulites, Unicellaesporites, Urediniomycetes, Urophlyctites, Ustilaginales, Uvasporina, Xylasclerotes, Xylomides, Zygomycota

Subtaxa: Peronosporoides carbonifera

View classification

Type: Peronosporoides carbonifera

Distribution: there are no occurrences of Peronosporoides in the database

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.