†unranked clade Caesalpinioideae

Angiospermae - Fabales - Fabaceae

Alternative spelling: Caesalpinoideae

Parent taxon: Leguminosae according to Q. Q. Xu and J. H. Jin 2015

See also Chandler 1961, Licht et al. 2014 and Meng and Zhou 2014

Sister taxa: Acacia, Aeschynomenoxylon, Afzelia, Albizinium, Archidendron, Baphioxylon, Baphioxylon, Bauhinia, Bauhinioxylon, Berlinia, Butea, Caesalpinia, Canavalia, Cassia, Cassinium, Ceratonia, Cercidoideae, Copaifera, Crotalaria, Cynometra, Dalbergia, Derris, Dialium, Dialiumoxylon, Entada, Erythrina, Euacacioxylon, Faboideae, Hedysareae, Hopeoxylon, Humboldtia, Indigofera, Ingoxylon, Isoberlinioxylon, Kingiodendron, Koompassia, Koompassioxylon, Leguminocarpon, Leguminophyllum, Margocolporites, Millettia, Millettioxylon, Mimosoideae, Mucuna, Myrtacidites, Ormosia, Ormosioxylon, Ougenioxylon, Oxylobium, Pahudioxylon, Peltophoroxylon, Pericopsoxylon, Phaeoceros, Phaseolus, Pongamia, Praedapollis, Pterocarpus, Samanea, Sesbania, Sindora, Spirosyncolpites, Tephrosia, Wagatea, Thermopsis, Papilionaceophyllum, Falcicutis, Pterocarpoxylon, Amorpha, Desmodophyllum, Mimosaceoxylon, Faboidea, Ervites, Micropodium, Schmidites, Podalyriophyllum, Dalbergioxylon, Cladrastis, Gleditschites, Brachystegioxylon, Wisteria, Ingophyllum, Mimosoxylon, Pterogynoxylon, Felixia, Leguminocarpum, Campylotropis, Vicia, Palaeolobium, Desmodium, Gymnocladus, Lespedeza, Dalbergiophyllum, Berlinioxylon, Adenantheroxylon, Strongylodon, Phaca, Albizia, Polyadopollenites, Zittelia, Acacioxylon, Fichtelites, Cassioxylon, Erythrophleum, Bauhinioxylon, Cottaites, Paracacioxylon, Taenioxylon, Gleditsioxylon, Bauhinites, Caesalpinioxylon, Robinoxylon, Vouapa, Andiroxylon, Caesalpinaceae, Aeschynomene, Pisum, Diphysa, Fontainea, Enantiophyllites, Astragalus, Tamarindoxylon, Pycnolobium, Cytisus, Diphyllites, Erythrophloeoxylon, Martyia, Pueraria, Leguminoxylon, Diplophyllum, Dichrostachyoxylon, Cynometrophyllum, Ungerites, Tetrapleuroxylon, Colutea, Adelocercis, Albizzioxylon, Leucaena

Subtaxa: Acrocarpoxylon Bauhinium Cynometroxylon Podocarpium

View classification

Distribution:

• Pliocene of China (1 collection), India (1)

• Miocene to Pliocene of India (1)

• Miocene of China (10), India (8), Japan (1)

• Neogene of India (2)

• Eocene of China (2), Myanmar (5), Tanzania (1), the United Kingdom (1)

Total: 33 collections including 39 occurrences

Show more details