†unranked clade Caesalpinioideae

Angiospermae - Fabales - Fabaceae

Alternative spelling: Caesalpinoideae

Parent taxon: Leguminosae according to Q. Q. Xu and J. H. Jin 2015

See also Chandler 1961, Licht et al. 2014 and Meng and Zhou 2014

Sister taxa: Acacia, Aeschynomenoxylon, Afzelia, Albizinium, Archidendron, Baphioxylon, Baphioxylon, Bauhinia, Bauhinioxylon, Berlinia, Butea, Caesalpinia, Canavalia, Cassia, Cassinium, Ceratonia, Cercidoideae, Copaifera, Crotalaria, Cynometra, Dalbergia, Derris, Dialium, Dialiumoxylon, Entada, Erythrina, Euacacioxylon, Faboideae, Hedysareae, Hopeoxylon, Humboldtia, Indigofera, Ingoxylon, Isoberlinioxylon, Kingiodendron, Koompassia, Koompassioxylon, Leguminocarpon, Leguminophyllum, Margocolporites, Millettia, Millettioxylon, Mimosoideae, Mucuna, Myrtacidites, Ormosia, Ormosioxylon, Ougenioxylon, Oxylobium, Pahudioxylon, Paracacioxylon, Peltophoroxylon, Pericopsoxylon, Phaeoceros, Phaseolus, Pongamia, Praedapollis, Pterocarpus, Samanea, Sesbania, Sindora, Spirosyncolpites, Tephrosia, Wagatea, Fontainea, Amorpha, Mimosaceoxylon, Berlinioxylon, Leucaena, Vouapa, Robinoxylon, Thermopsis, Erythrophloeoxylon, Phaca, Leguminosites, Vicia, Enantiophyllites, Dichrostachyoxylon, Diphysa, Ungerites, Bauhinites, Adelocercis, Wisteria, Faboidea, Aeschynomene, Leguminoxylon, Dalbergiophyllum, Strongylodon, Colutea, Ervites, Leguminocarpum, Gymnocladus, Pterocarpoxylon, Cladrastis, Pueraria, Pterogynoxylon, Astragalus, Papilionaceophyllum, Micropodium, Adenantheroxylon, Martyia, Caesalpinaceae, Acacioxylon, Gleditsioxylon, Diphyllites, Felixia, Albizzioxylon, Erythrophleum, Desmodium, Caesalpinioxylon, Schmidites, Andiroxylon, Albizia, Diplophyllum, Bauhinioxylon, Falcicutis, Cytisus, Lespedeza, Palaeolobium, Inga, Brachystegioxylon, Podalyriophyllum, Pycnolobium, Pisum, Campylotropis, Cottaites, Ingophyllum, Polyadopollenites, Tamarindoxylon, Mimosoxylon, Desmodophyllum, Gleditschites, Dalbergioxylon, Cynometrophyllum, Tetrapleuroxylon, Zittelia, Fichtelites, Cassioxylon, Taenioxylon

Subtaxa: Acrocarpoxylon Bauhinium Cynometroxylon Podocarpium

View classification

Distribution:

• Pliocene of China (1 collection), India (1)

• Miocene to Pliocene of India (1)

• Neogene of India (2)

• Miocene of China (10), India (8), Japan (1)

• Eocene of China (2), Myanmar (5), Tanzania (1), the United Kingdom (1)

Total: 33 collections including 39 occurrences

Show more details