Hydnophora ackermanni Zlatarski 1972 (stony coral)