Lepidocarpopsis Abbott 1963

Lepidocarpopsis

Parent taxon: Lycopodophyta according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Amphidoxodendron, Angarodendron, Aphyllum, Archaeosigillariopsis, Asteroxylon, Astralocaulis, Baragwanathia, Berwynia, Blasaria, Blosenbergia, Caenodendron, Calamoxylon, Cantheliophorus, Caragandites, Colpodexylon, Cyclocladia, Cyclodendron, Cylostrobus, Cyperites, Demetria, Didymophyllon, Distrigophyllum, Dzhungarodendron, Eligodendron, Eolepidophloios, Eusarcophyllum, Flemingites, Halonia, Haplostigma, Illiniocarpon, Krejciella, Leiodermaria, Lepeocaulus, Lepidobothrodendron, Lepidocarpon, Lepidocladus, Lepidolepis, Lepidophyllostrobus, Lepidostrobopsis, Leptophloeum, Levicaulis, Lomatofloyos, Lophiodendron, Lophoderma, Lycopodiolithes, Lycopodiophloios, Lycopodiopsis, Lycostachys, Lycostrobus, Lyginodendron, Maroesia, Mesostrobus, Miadesmia, Micheevia, Nothia, Omphalophloios, Oncodendron, Oxroadia, Pachyphloeus, Paikhoia, Paurodendron, Phialophloios, Pholidophloios, Phytokneme, Porostrobus, Prolepidodendron, Protasolanus, Protoosmundites, Protostigma, Pseudosigillaria, Ptilophyton, Rhytidophloyos, Rhyzodendron, Rimnocladon, Sajakia, Scutellocladus, Selaginellites, Selaginites, Semapteris, Spencerites, Sublepidophloios, Tastaephyton, Thursophyton, Tomiodendron, Triplosporites, Ularia, Ulodendron, Ulostrobus, Valmeyerodendron, Viatcheslavia

Subtaxa: Lepidocarpopsis lanceolatus

View classification

Type: Lepidophyllum lanceolatum

Distribution: found only at The Upper Coal Formation ( of Nova Scotia)

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.