†family Oldfieldthomasiidae Simpson 1945 (notoungulate)

Mammalia - Notoungulata - Oldfieldthomasiidae

Synonym: Acoelodidae Ameghino 1901

Parent taxon: Notoungulata according to L. G. Marshall and C. de Muizon 1983

See also Ameghino 1901, Carroll 1988, Simpson 1935, Simpson 1967 and Simpson et al. 1962

Sister taxa: Acoelodus, Albertogaudryidae, Allalmeia, Archaeopithecidae, Archaeoplus, Archaeotypotherium transitum, Brandmayria, Brandmayria simpsoni, Carolodarwinia, Carolodarwinia pyramidentata, Claenodon patagonicus, Degonia sympathica, Edvardocopeia, Edvardocopeia sinuosa, Entelonychia, Epitypotherium cancellatum, Eudiastatus, Hegetotheria, Henricosborniidae, Homalodotheria, Isotypotherium, Lophiodonticulus, Lophiodonticulus patagonicus, Lophiodonticulus retroversus, Notioprogonia, Notopithecidae, Notopithecus summus, Notostylopidae, Ortholophodon, Pleurystylops, Pleurystylops glebosus, Procolpodon, Procolpodon foratus, Puelia, Puelia plicata, Pyramidon, Pyramidon klaatschi, Tonostylops, Tonostylops spissus, Toxodontia, Trimerostephanos ultimus, Typotheria, Typotheroidea, Ultrapithecus robustus

Subtaxa: Brachystephanus Camargomendesia Colbertia Dolichostylodon Itaboraitherium Kibenikhoria Maxschlosseria Oldfieldthomasia Paginula Suniodon Tsamnichoria Ultrapithecus Xenostephanus

View classification

Type: Oldfieldthomasia

Ecology: scansorial herbivore

Distribution:

• Eocene to Miocene of Argentina (1 collection)

• Eocene of Argentina (33), Bolivia (1), Brazil (1), Chile (1)

• Paleocene to Eocene of Brazil (1)

• Paleocene of Argentina (2)

Total: 40 collections including 77 occurrences

Show more details