Lecrosia Florin 1940 (conifer)

Coniferales

Parent taxon: Coniferales according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Aachenia, Abietites, Allocladus, Alostrobus, Ammatopsis, Androvettia, Anomaspis, Anthodium, Apterostrobus, Araucarineae, Arauspiropitys, Arautamyelon, Athrotaxites, Aulacolepis, Australoxylon, Baliostichus, Bardella, Biarmodendron, Bilsdalea, Brachyphyllaceae, Brunswickia, Buriadia, Callipitys, Catervoxylon, Cedrostrobus, Cephalotaxites, Ceratoxylon, Chapmanoxylon, Circulina, Compsostrobaceae, Coniferaepites, Coniferipites, Coniferocaulon, Coniferomyelon, Crossotolepis, Cupressaceae, Cupressinanthus, Cupressinostrobus, Cupressinoxylon, Cyclopitys, Dactylethrophyllum, Dactyolepis, Dechellyia, Desmiophyllum, Diplostrobus, Distichophyllites, Echinostrobus, Entomolepis, Ernestiodendron, Eugeinitzia, Europoxylon, Feildenia, Feildeniopsis, Fraxinopsis, Fricia, Fuchselia, Germanophyton, Glyptolepis, Haiburnia, Harrisiophyllum, Harrisostrobus, Heterolepis, Indophyllum, Kendoxylon, Keteleerioxylon, Kettneria, Lelestrobus, Lepidostrobus, Libocedroxylon, Marwaria, Mehtaia, Microlepidium, Nematocaulis, Nematofolium, Nematoglobus, Nematopetiolus, Nematoxylon, Nipanioruha, Nipaniostrobus, Ortiseia, Pachylepis, Palaeocedrus, Palaeolepis, Palaeopiceoxylon, Palaeospiroxylon, Palaeotaxus, Palissyaceae, Papaninia, Paracatervoxylon, Paranocladus, Parapalaeospiroxylon, Pararaucariaceae, Parasequoia, Passalostrobus, Petrophiloides, Phacolepis, Phyllocladopsis, Physematopitys, Piceites, Piceophyllum, Pinostrobus, Pityanthus, Pityoidolepis, Planoxylon, Plutonia, Podocarpaceae, Podostrobus, Protoginkgoxylon, Protophyllocladoxylon, Protospiroxylon, Pseudopinus, Ptenostrobus, Quadrocladus, Ranaoxylon, Raritania, Retinosporites, Rhenania, Rhipidiocladus, Romeroites, Ruehleostachys, Samaropsis, Satpuria, Schidolepium, Schizolepis, Searsolia, Sequoiopsis, Sequoipsis, Sequoites, Sitholeya, Smeystersia, Spermatostrobus, Sphenaspis, Spondylostrobus, Squama, Stabbarpia, Stachycarpites, Stenorhachis, Strobilites, Strobilostrobus, Szecladia, Taxodiaceaepollenites, Taxodiella, Taxodineae, Taxodites, Taxulus, Telephragmoxylon, Tomaxellia, Torreyites, Tricranolepis, Tsugites, Uralodendron, Voltziaceaesporites, Voltzioxylon, Walchianthus, Walchiopremnon, Walkomiella, Walkomiellospermum, Widdringtonoxylon, Xantholithus, Yatsenkoxylon, Yezostrobus, Zeugophyllites, Zygophillites

Subtaxa: Lecrosia grandeuryi

View classification

Type: Lecrosia grandeuryi

Distribution:

• Permian of the Russian Federation (1 collection)

• Carboniferous of United States (1: Colorado)

Total: 2 collections each including a single occurrence

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.