Confertisulcites Anderson 1960

Confertisulcites

Parent taxon: Plantae according to M. R. de Lima 1989

Sister taxa: Aculeisporites, Alethopteridae, Archelytron, Archelytron priscus, Biliphyta, Blatta hyperborea, Bullasporis, Callipteridium, Camerosporites, Carpolithes, Carpolithus, Chrysomelites lindhageni, Chrysomelites thulensis, Cooksonia, Cordaitales, Ctenopteris, Ctenostematopteryx minor, Curculionites costulatus, Curculionites thoracicus, Cyclogranisporites, Cymodoceites, Cyperites, Dictyopteris, Dinophyton, Donacia parvula, Donacia smithiana, Dutoitia, Elytridium, Elytridium deplanatum, Embryophyta, Euphemerites, Euphemerites affinis, Euphemerites gigas, Euphemerites simplex, Evinospongia, Feistmantelia, Filicophyta, Flabellofolium, Flemingites, Ginkgophytopsis, Holcospermum, Howisonia, Hydrobius nauckhoffi, Hymenozonotriletes, Klausipollenites, Knorria, Knoxisporites, Krauselisporites, Laccophilus parvulus, Lapposisporites, Lepidodendraceae, Lonchopteris, Loperia, Lycopodiophyta, Lycopodophyta, Mesenteriophyllum, Metaleiofusa, Myeloxylon, Nematothallus, Neuropteridae, Pachytesta, Pachytheca, Parka, Pelourdea, Phytoptus antiquus, Polysporangiophyta, Protoblechnum, Pythonidium, Pythonidium metallicum, Rhabdotarachnoides, Rhabdotarachnoides simoni, Rhacopteris, Scythiana, Sigillariaceae, Silpha deplanata, Spermatophyta, Sphenopteridae, Sphenopteridium, Stigmaria, Strzeleckia, Sulcati, Sulcatisporites, Thomsonisporites, Tracheophyta, Trigonocarpus, Trilobozonosporites, Viridiplantae, Wardia, Whittleseya, Yuknessia

Subtaxa: none

Distribution:

• Paleocene of Argentina (2 collections)

Total: 2 collections including 3 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.