Neovison Baryshnikov and Abramov 1997 (mustelid carnivore)