†class Pteropsida (fern)

Pteropsida

Parent taxon: Pteridophyta according to G. J. Retallack 1981

See also Hickey 1977

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichophyllum, Actinopteris, Actinostelopteris, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Apiculatisporis, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Bambakia, Baqueroites, Beinertia, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Catenopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Cheiloleptites, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Crenaticaulis, Cynepteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Deccanites, Delgadoa, Desmophlebis, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Didymosorus, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Dzergalanella, Eboracia, Emplectopteridium, Eodelopterum, Eodelopterum priscum, Eorhachis, Eskdalia, Filices, Filiciphyllum, Filicites, Filicorachionites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Fortopteris, Foveogleicheniidites, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Guptiorachis, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hawlea, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Jarenga, Johnstonia, Kandyria, Kankakeea, Karinopteris, Katadromopteris, Katasiopteris, Ketovia, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lobifolia, Lomatopteris, Lonchopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Marcouia, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Merianopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Monolete, Mundapteris, Muricingulisporis, Murospora, Myriotheca, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parazola, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodiopsida, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudocordaites, Pseudodanaeopsis, Pseudorhacopteris, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhacopteris, Rhizodendron, Rhizomites, Rhizomites, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sachalinia, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Surangea, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Tedelea, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trilobosporites, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Tungussopteris, Tuzhykoviella, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Wingatea, Zalesskyella, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Altitriletes Cymoglossa Dichotospermum Diplasterotheca Filicinae Jidopteris Parapecopteris Partschia Phthinophyllum Pseudopecopteris Pseudopecopteris Rhodea Verreticulisporis

View classification

Show more details