Walchia Sternberg 1825 (conifer)

Walchia

Parent taxon: Coniferophyta according to H. N. Andrews 1970

See also Emmons 1856

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Anomaloxylon, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferoxylon, Cordaitales, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cupressoxylon, Cycadocarpidium, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Krauselcladus, Lebachia, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Macrostachya, Metacedroxylon, Paleotaxites, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Pityites, Pityocladus, Platyspiroxylon, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Swedenborgia, Taxeopsis, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Trematoxylon, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Walchia filiciformia

View classification

Type: Lycopodiolites filiciformis

Distribution:

• Permian of Canada (2: Nunavut, Prince Edward Island collections), China (4), the Czech Republic (4), Germany (11), Italy (3), Mexico (2), Morocco (5), North Korea (1), the Russian Federation (11), South Korea (1), Spain (5), Thailand (2), the United Kingdom (1), United States (20: Arizona, Colorado, Kansas, New Mexico, Oklahoma, Texas)

• Kuzel of Poland (1)

• Carboniferous of Canada (3: Nova Scotia, Prince Edward Island), Germany (3), Portugal (1), United States (17: Arizona, Colorado, Kansas, New Mexico, Ohio)

Total: 97 collections including 143 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.