Cycadocarpidium Nathorst 1886 (conifer)

Cycadocarpidium

Parent taxon: Coniferophyta according to I. A. Dobruskina 1995

See also Andrews 1970 and Jain and Delevoryas 1967

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Anomaloxylon, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferales, Coniferoxylon, Cordaitales, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cupressoxylon, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Krauselcladus, Lebachia, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Macrostachya, Metacedroxylon, Paleotaxites, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Pityites, Pityocladus, Platyspiroxylon, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Swedenborgia, Taxeopsis, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Trematoxylon, Walchia, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Cycadocarpidium asaense Cycadocarpidium dzerganense Cycadocarpidium erdmanni Cycadocarpidium giganteum Cycadocarpidium insignis Cycadocarpidium issykkulense Cycadocarpidium nagatoense Cycadocarpidium swabii

View classification

Type: Cycadocarpidium erdmanni

Distribution:

• Jurassic of China (3 collections), Germany (1), Kyrgyzstan (1), the Russian Federation (11), Tajikistan (1), Uzbekistan (1)

• Triassic to Jurassic of the Russian Federation (1), Ukraine (1)

• Triassic of Argentina (3), China (20), France (1), Germany (1), Greenland (7), Iran (1), Japan (2), Kazakhstan (1), Kyrgyzstan (3), the Russian Federation (3), South Korea (4), Tajikistan (1), Ukraine (4)

Total: 71 collections including 117 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.