Lebachia Florin 1938 (conifer)

Lebachia

Parent taxon: Coniferophyta according to H. N. Andrews 1970

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Anomaloxylon, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferales, Coniferoxylon, Cordaitales, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cupressoxylon, Cycadocarpidium, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Krauselcladus, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Macrostachya, Metacedroxylon, Paleotaxites, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Pityites, Pityocladus, Platyspiroxylon, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Swedenborgia, Taxeopsis, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Trematoxylon, Walchia, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Lebachia piniformis

View classification

Type: Lebachia piniformis

Distribution:

• Jurassic of Antarctica (1 collection)

• Permian of China (1), France (12), Germany (19), Italy (2), Morocco (1), Niger (1), Portugal (1), the Russian Federation (2), Spain (4), the United Kingdom (1), United States (2: Texas)

• Carboniferous to Permian of Morocco (1)

• Carboniferous of Portugal (1), United States (2: Kansas)

Total: 51 collections including 148 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.