Pityocladus Seward 1919 (conifer)

Pityocladus

Parent taxon: Coniferophyta according to I. A. Dobruskina 1995

See also Andrews 1970

Sister taxa: Abietoxylon, Abiocaulis, Albertia, Alloxylon, Anomaloxylon, Arctoxylon, Benstedtia, Borysthenia, Callitrites, Calloxylon, Cedrophloios, Ceratostrobus, Cheirostrobus, Cladocupressoxylon, Coniferoxylon, Cordaitales, Cormaraucarioxylon, Cormocedroxylon, Cormocupressoxylon, Cryptomerites, Cupressoxylon, Cycadocarpidium, Dammarophyllum, Dictyodendron, Eleoxylon, Eurysacis, Germaria, Glyptolepidium, Glyptostroboxylon, Hiltonia, Krauselcladus, Lebachia, Legnophora, Legnophora girardi, Libocedrites, Lutuginia, Macrostachya, Metacedroxylon, Paleotaxites, Paraphyllocladoxylon, Parapinuxylon, Phleboxylon, Phyllocladopitys, Phyllostrobus, Pityites, Platyspiroxylon, Protobrachyoxylon, Protocedroxylon, Protojuniperoxylon, Protopiceoxylon, Protopinuxylon, Protopodocarpoxylon, Pseudoaraucarites, Pseudotaxodioxylon, Retinoxylon, Rhizocedroxylon, Rhizotaxodioxylon, Sboromirskia, Spiroxylon, Storgaardia, Swedenborgia, Taxeopsis, Taxoxylon, Taxoxylum, Thylloxylon, Trematoxylon, Walchia, Walchiostrobus, Zamioidea

Subtaxa: Pityocladus longifolius

View classification

Type: Pityocladus longifolius

Distribution:

• Cretaceous of the Russian Federation (2 collections)

• Jurassic of China (6), Mongolia (1), the Russian Federation (10), Tajikistan (2), the United Kingdom (2), United States (1: Montana), Uzbekistan (4)

• Triassic of Ukraine (1)

Total: 29 collections including 30 occurrences

Show more details


Specimen images are retrieved through the ePANDDA API.


Click image to enlarge. Click to access iDigBio record.